Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

09 Maj 2019

W dniu 4 kwietnia 2019 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Przy wysokiej frekwencji (43 osoby), obok uchwał podejmowanych zwykle o tym czasie (zatwierdzenie rocznych sprawozdań, udzielenie absolutorium), podjęto uchwałę o zmianie Statutu, głównie precyzując jego niektóre zapisy na temat członkostwa w SPIAB. Utrzymano dotychczasową wysokość składek.

Na spotkaniu omówiono normę PN-EN-50342-1 oraz nowe zasady składowania odpadów. Członkowie mieli też okazję uczestniczyć w szkoleniu z zakresu rękojmi i gwarancji, prowadzonym przez zewnętrznego eksperta. Powitaliśmy też oficjalnie nowych członków SPIAB (Renata Końka, Adam Strzałkowski, Wiesław Borowiec). Kolejne Walne Zebranie odbędzie się jesienią tego roku.