Informacja dla sprzedawców detalicznych

09 Grudzień 2013

Jeżeli prowadzisz sklep, warsztat samochodowy czy stację benzynową oraz sprzedajesz akumulatory samochodowe (kwasowo-ołowiowe) lub przemysłowe, musisz to wiedzieć!

A/ prowadząc sklep z akumulatorami, aby odbierać od klientów zużyte akumulatory, nie musisz mieć zezwolenia na zbieranie odpadów.

W ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 (Dz. Ust. z dnia 8.01.2013 poz. 21), w art. 45 ust.1 pkt.1, zwalnia się sklepy z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów, miedzy innymi, w postaci zużytych akumulatorów:

(…) Art. 45

1. Z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się:

1) podmiot prowadzący działalność inna niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów). (…)

 

B/ prowadząc sklep z akumulatorami, nie musisz wpisywać się do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa.

Zgodnie z treścią Art. 51 ust. 2 pkt. 3, sklepy, o których mowa w Art. 45 ust.1 pkt.1 zostają zwolnione z obowiązku wpisu do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa:

(…) Art.51.1. Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru z urzędu:

2. Nie podlegają wpisowi do rejestru:

3) podmiot prowadzący działalność inna niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowowychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów). (…)

 

C/ prowadząc sklep z akumulatorami, nie jesteś zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.

Zgodnie z treścią Art. 66 ust. 4 pkt. 3 sklepy o których mowa w Art. 45 ust. 1 pkt.1 są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odebranych odpadów:

(…) Art. 66. 4. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy

3) podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt. 1 (…)

 

D/ prowadząc sklep z akumulatorami, nie jesteś zobowiązany do wystawiania karty przekazania odpadu podczas przekazywania zużytych akumulatorów zbierającemu.

Zgodnie z treścią Art. 69 ust.1 pkt.4, sklep, o którym mowa w Art.45 ust.1 pkt.1, nie musi wystawiać karty przekazania odpadu podczas przekazywania zużytego akumulatora zbierającemu:

(…) Art. 69. 1. Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.

4. Dopuszcza się nie sporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów. (…)

 

E/ należy pamiętać o obowiązku przesłania do Marszałka Województwa sprawozdania dotyczącego ilości odebranej i nie zwróconej opłaty depozytowej.

Obowiązek ten jest określony w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666 z późn. zm.):

(…) Art. 56.

1. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w art. 54, przekazuje nieodebraną opłatę depozytową na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty.

2. Sprzedawca detaliczny, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia marszałkowi województwa, w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym nastąpiło pobranie opłaty, sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

3. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, oraz sposób jego przekazywania, kierując się potrzebą ujednolicenia sprawozdań oraz ułatwieniem przekazywania tych sprawozdań marszałkowi województwa. (…)


Zaktualizowano 01.07.2018

Opracowanie: Marek Bystroń SPIAB


Pobierz informacja_dla_sprzedawcow_detalicznych.pdf